Deze website maakt gebruik van cookies.Meer informatieMelding niet meer tonen
  • Onze klant centraal
    Onze klant centraal ONS welzijn werkt vanuit teams in de wijk, Sociaal Teams voor volwassenen en de Basisteams Jeugd en Gezin zijn gespecialiseerd in vraagstukken die binnen een gezin kunnen spelen.

Linda hervond zichzelf na zware tijden

In 2006 kreeg Linda op 25-jarige leeftijd de ziekte van Hodgkin. Ze genas na chemotherapie, trouwde in 2007 en kreeg in 2008 een mooie dochter. Maar daarna volgde tegenslag op tegenslag. Met hulp vanuit Proeftuin Ruwaard, multidisciplinair overleg en een flinke portie wilskracht komt zij er na een aantal zware jaren weer bovenop.

‘De chemokuren bleken naast genezing ook schade te hebben aangericht’, vertelt Linda. ‘Ik was chronisch vermoeid, mijn schildklier functioneerde niet en er werd atypische polyneuropathie vastgesteld, wat met veel pijn gepaard gaat. Ik bleek ook allergisch voor meerdere voedingsmiddelen te zijn, een gezonde maaltijd maken werd ingewikkeld. Vlees gaf veel buikpijn, maar zonder vlees had ik nóg minder energie. Het huishouden doen werd steeds moeilijker en onze relatie leed eronder. In 2013 zijn mijn man en ik gescheiden. Mijn dochter bleef bij mij. ‘We maakten thuis paadjes door de rommel, zo erg was de situatie.’

Autisme en angststoornis

De huisbaas bood aan hulp te regelen. Linda zag dat het zo niet verder kon. ‘Samen met een sociaal werker heb ik toen een plan van aanpak gemaakt. Maar dat gaf alleen maar stress. De huisarts verwees mij naar een psycholoog en daar bleek dat ik autistisch ben. Steeds meer puzzelstukjes vielen op zijn plek, maar intussen zat ik diep in de put. Ik kwam toen in contact met Robert van ONS welzijn. Hij regelde begeleidingsuren via Breederzorg en ook kreeg ik hulp in de huishouding. Maar een vreemd persoon over de vloer gaf opnieuw stress. Terug bij de psycholoog bleek dat te komen door een sociale angststoornis. Nog altijd was ik doodmoe. Ik sliep 18 uur per dag, en er werd gepraat over pleegzorg voor mijn dochter.’

Multidisciplinair overleg

In juni 2018 regelde Robert een multidisciplinair overleg (MDO) met alle betrokken zorgpartijen, waaronder Brabant Wonen, ONS welzijn, Pleegzorg, Breederzorg en de school van Linda’s dochter. ‘Ik hoefde daardoor niet van loket naar loket om steeds weer mijn verhaal opnieuw te vertellen. Door alle op elkaar afgestemde hulp werd een uithuisplaatsing van mijn dochter voorkomen. Sinds eind 2018 voel ik meer energie en ben ik beter ingeregeld qua voeding en medicatie. Ik houd rekening met een mogelijke terugval en depressies. Maar ik weet dat ik met mijn eigen wil en hulp van professionals en mensen om mij heen altijd weer door kan.’

Nu zelf het voorbeeld geven

Linda geniet weer en kookt dagelijks zelf. ‘Mijn dochter gaat supergoed op school en zit goed in haar vel. Straks gaat ze naar een tweetalige middelbare school! Ze heeft nu zelfvertrouwen en is open. Dat komt ook omdat ik nu het goede voorbeeld kan geven door wat ik geleerd heb. Zelf uit ik dat graag via tekeningen en schilderijen die ik maak. Ik hoop dat ik daar in de toekomst een webshop mee kan opzetten!’

MDO (multidisciplinair overleg) is een overleg waarbij de juiste (zorg)partijen bij elkaar worden gebracht. Deze aanpak is ontstaan vanuit de pilot Proeftuin Ruwaard en sluit naadloos aan op de dienstverlening van ONS welzijn.

Zie voor meer informatie de video hiernaast.

www.proeftuinruwaard.nl

Met mijn eigen wil en professionele hulp kan ik altijd weer door

Samen Landerd, Samen erbij ! laat eenzame ouderen erbij horen

‘In januari 2018 werd Jo Kremers gevraagd of hij als vrijwillig ouderenadviseur van ONS welzijn en inwoner van Landerd lid wilde worden van de werkgroep ‘Samen Landerd, Samen erbij !’ Het doel: samen oog krijgen voor eenzame ouderen, samen met hen op zoek gaan naar zingevende tijdsbesteding.

Jo herinnert zich nog de eerste bijeenkomst in ‘Onder de Linden’ in Schayk. ‘Na een kort voorstelrondje werd er in kleine groepjes gebrainstormd over hoe je eenzaamheid in een vroeg stadium herkent en hoe je het kan voorkomen of verhelpen. Eenzaamheid blijkt bijvoorbeeld vaker onder ouderen voor te komen waarvan de partner is overleden of waarvan de partner in een verzorgingshuis woont. Zeker als de kinderen verder weg wonen staan zij er vaak alleen voor. De belangrijkste oplossing die naar voren kwam was deze ouderen te motiveren om dingen samen te doen. Bijvoorbeeld samen winkelen en een kopje koffie drinken op een terrasje helpt eenzame mensen over de drempel en doet hen beseffen: ik doe mee, ik hoor erbij.’

Interactie met inwoners

De bevindingen van de diverse groepjes werden vervolgens gedeeld en aangevuld en vormden onder meer de basis voor een volgende bijeenkomst in september. ‘Zelf heb ik samen met Lisette Südmeier van ONS welzijn een casus gemaakt op basis van het thema ‘positieve gezondheid’. Dit thema houdt in dat we focussen op gezondheid en wat iemand nog wel kan en hoe iemand een zo goed mogelijk leven kan leiden. Inwoners van onze woonplaatsen gingen daar in ‘De Babbelaer’ in Reek mee aan de slag.

Serieus genomen

Met ‘Samen Landerd, Samen Erbij !’ is in 2018 een start gemaakt met meer aandacht voor eenzame ouderen. ‘Ook in 2019 zijn er weer nieuwe bijeenkomsten’, aldus Jo. ‘Eenzame inwoners van Landerd voelen zich serieus genomen en een groeiende groep mensen wil blijven meedenken en meedoen om tot oplossingen te komen. Samen hebben we in Landerd de ambitie dat iedere oudere -tijdig- door iemand wordt gezien, een doel en zingeving in zijn of haar leven heeft en erbij hoort.’

Wie aan wil sluiten bij de volgende bijeenkomst van de werkgroep is hartelijk welkom. U kunt zich aanmelden bij Lisette Südmeier via telefoon 088 - 3742525.

Onze aanpak

‘Waar word je gelukkig van?’ Dat is de vraag als iemand bij ONS welzijn aanklopt met een situatie waar hij even geen raad mee weet. Het antwoord heeft meestal te maken met jezelf (weer) kunnen redden of meedoen.

Wie zichzelf (tijdelijk) niet kan redden ervaart een onbalans tussen draagkracht en draaglast. Het vinden van evenwicht tussen wat op je bordje ligt en het vermogen daarmee om te gaan is dan belangrijk. Om weer mee te kunnen doen in het leven en de maatschappij is het waardevol om betekenisvolle relaties aan te gaan en een zingevende dagbesteding te vinden.

Naast individuele vragen is ONS welzijn er ook voor mensen die samen iets willen bereiken voor het welzijn in hun wijk, dorp of stad en daar bijvoorbeeld een samenwerkingsverband voor willen opzetten. Individuele vraag of collectieve vraag? In alle gevallen stimuleren we dat mensen zichzelf kunnen redden, samenwerken en elkaar onderling helpen in hun eigen omgeving.


Het klantplan 

In overleg met de klant bepalen we eerst het doel. Daarna zoeken we samen naar de oplossing die het best past bij hun vraag, hun situatie en hun talenten en de mogelijkheden en kansen die hun eigen omgeving hen biedt. We maken daarvoor een plan van aanpak met alle afspraken: het klantplan. Wat gaat de klant zelf ondernemen en welke ondersteuning bieden ONS welzijn en andere betrokkenen? De klant is de regisseur en draagt de verantwoording voor zijn eigen acties. Is het afgesproken traject afgerond, het doel bereikt of kan de klant eerder weer op eigen kracht verder, dan volgt een evaluatie. Vervolgens stopt de begeleiding en laten we de klant 'los', tenzij anders wordt afgesproken.

Focus op beweging

Onze manier van werken bestaat uit vier unieke vormen van dienstverlening die samen één geheel vormen. We kiezen bewust voor een ferme focus op het bevorderen we informele en collectieve oplossingen. Deze zijn altijd duurzamer voor zowel klant als samenleving en hebben ook een preventief effect. Want hoe meer mensen zelf en samen in beweging komen en elkaar in hun eigen omgeving helpen, hoe beter dat is. En hoe kleiner de kans ook dat mensen vroeg of laat een beroep moeten doen op formele en individuele ondersteuning. Die vorm van ondersteuning blijft daardoor beschikbaar voor mensen die er zelf of samen echt niet meer uitkomen. We kiezen waar mogelijk voor het versterken en verbreden van bestaande verbanden. Waar nodig zetten we ook nieuwe initiatieven op. 

collectief – formeel: Groepen en voorzieningen

De klant neemt tijdelijk deel aan groepsgewijze begeleiding in de vorm van cursussen of een andere voorziening, georganiseerd door de professionals van ONS welzijn. Gericht op herstellen, versterken of handhaven van zelfredzaamheid of meedoen in de samenleving. Door samen leren, voorlichting en lotgenotensteun. Regelmatig zien we dat groepen na het formele traject, informeel bij elkaar blijven komen. Lees meer...

informeel – individueel: Voor elkaar

De klant krijgt individuele steun van mensen uit zijn omgeving of sociaal netwerk. Bijvoorbeeld via burenhulp, maatjesinzet of vrijwilligersdiensten. Deze vorm heeft vaak een dubbel effect: waar de één door steun een toename van zelfredzaamheid ervaart, haalt de ander energie en voldoening uit het contact. ONS welzijn stimuleert actief het tot stand komen en versterken van onderlinge steun en vrijwillige inzet. Lees meer...

informeel – collectief: Samen doen

Mensen in de wijk organiseren samen activiteiten en voorzieningen en zetten zich in om hun buurt samen mooier, veiliger, toegankelijker of zorgzamer maken. Denk aan ontmoetingen, dagbesteding, informele zorg, samen eten, samen bewegen, samen bezig zijn met cultuur, sport of ontspanning. Door het samen doen ontstaat een sterk collectief dat steun geeft aan mensen en meedoen voor iedereen mogelijk maakt. ONS welzijn stimuleert (wijk-)organisaties, burgerinitiatief en talent-communities, waar samen doen en delen voorop staat. Lees meer...

individueel – formeel: Individuele begeleiding

De klant wordt tijdelijk individueel begeleid door een professional van ONS welzijn. Gericht op herstellen, versterken of handhaven van zelfredzaamheid of meedoen in de samenleving. Door coaching, empowerment, activering of begeleiding van de eerste stappen in het doen van vrijwilligerswerk. Lees meer...